Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
149/KH-UBDT 17/02/2020 Tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ...
57/KH-BDT 13/02/2020 KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020 ...
122/UBDT-TH 11/02/2020 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2021...
43/KH-BDT 07/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2020 ...
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận ngh...
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận ngh...