Ban Dân tộc - Ban Dân Tộc

 

Vị trí, chức năng của Ban Dân tộc

Ngày 06-01-2021

I. Vị trí và chức năng của Ban Dân tộc tỉnh

1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh

1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc;

c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).

2. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật;

c) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

5. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc đối với cấp huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã) quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

8. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

10. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

12. Tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

13. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc bố trí công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại Ủy ban nhân dân cấp xã, bảo đảm cơ cấu thành phần dân tộc trên địa bàn; xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

14. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ban, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng dẫn chung của Ủy ban Dân tộc và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.

17. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

I. Position and functions of the Provincial Ethnicity Committee

1. The Committee for Ethnic Minorities is a ministerial-level professional agency of the provincial People's Committee, and has the function of advising and assisting the provincial People's Committee in performing the function of State management over ethnic affairs.

2. The Committee for Ethnic Minorities has the legal status, seal and account in accordance with the law; subject to the direction, management and administration of the Provincial People's Committee; at the same time subject to the direction, inspection and professional guidance of the Committee for Ethnic Minorities.

II. Tasks and powers of the Provincial Ethnicity Committee

1. Take charge of building and submit to the Provincial People's Committee:

a) Draft decisions, directives; long-term, 5-year and annual plannings and plans; programs, schemes, projects and measures to organize the implementation of ethnic work tasks and state administrative reform tasks under their assigned state management scope;

b) The draft document specifying the functions, tasks, powers and organizational structure of the Committee for Ethnic Minorities;

c) Draft documents specifying the conditions, standards and titles for the Head and Deputy of the units under the Board; Head and Deputy Head of Department of Ethnic Affairs under the People's Committees of districts, towns and cities (referred to as district level for short).

2. Preside over the construction and submit to the President of the Provincial People's Committee:

a) Draft decisions, directives and other documents under the promulgation competence of the Chairman of the provincial People's Committee on ethnic affairs;

b) Draft decisions on establishment, merger, division, dissolution of the Board's organizations and units in accordance with law;

c) Draft documents prescribing the relationship and working coordination between the Committee for Ethnic Minorities and related departments, sectors and the district People's Committee.

3. Organize the implementation of legal documents, plannings, plans, programs, schemes, projects and policies in the domains of ethnic minority work after they are approved; legal information, propagation, dissemination and education under the state management assigned to the ethnic minorities; assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies and organizations in, mobilizing ethnic minorities in the province to well implement the undertakings, lines and policies of the Party and the laws of the State.

4. Organize the implementation of policies, programs, schemes, projects, pilot models of investment in particular socio-economic development, support to stabilize lives for ethnic minorities in special regions. special difficulties, remote areas, revolutionary base areas and sedentarization and settlement work for ethnic minorities in the province.

5. Organize the implementation of policies, programs and projects assigned by the Committee for Ethnic Minorities or directing or assigned by the Provincial People's Committee; monitor, synthesize, preliminarily review, and evaluate the implementation of, ethnic minority programs, projects and policies in the locality; advise and propose guidelines and measures to address hunger eradication, poverty reduction, sedentarization, settlement, migration for ethnic minorities and other ethnic issues related to ethnic minority books, ethnic minorities in the province.

6. To organize the reception, visit and settlement of the ethnic minorities' aspirations according to the policy regime and provisions of law; periodically advise the Provincial People's Committee to organize the congresses of representatives of ethnic minorities at all levels of the province; to choose to propose competent authorities to commend typical collectives and individuals with outstanding achievements in ethnic minority areas in labor, production, socio-economic development, hunger eradication and poverty reduction, maintain security, order and exemplary implementation of the Party's guidelines and policies and the State's laws.

7. Provide guidance on the profession in the field of ethnicity for the Division of Ethnic Affairs at the district level and civil servants assigned to do ethnic work for the district level that are not eligible for the establishment of the Division of Ethnic Affairs and civil servants assisting People's Committees of communes, wards and townships (hereinafter referred to as commune-level People's Committees) in state management of ethnic affairs.

8. Implementation of international cooperation in the field of ethnic affairs is assigned according to the provisions of law and assigned, decentralized or authorized by the People's Committee, the Chairman of the Provincial People's Committee.

9. Organizing research and application of scientific and technological advances; to build databases, information and archive systems to serve the state management of ethnic groups according to assigned expertise and profession.

10. To examine, inspect and handle violations, settle complaints and denunciations according to the provisions of law; prevent and fight against corruption, practice thrift and fight wastefulness in the field of ethnic affairs according to the provisions of law and the assignment and decentralization of the provincial People's Committee.

11. Receive recommendations from citizens related to ethnicity, ethnic composition, names, customs, ethnic minority practices and other ethnic issues to consider submitting and transferring agencies. jurisdiction in accordance with the law.

12. Participate in and coordinate with relevant departments, agencies to appraise projects and projects built by departments, sectors, agencies and agencies and organizations related to the field of house management. the country about ethnic minority affairs and ethnic minorities in the province.

13. Coordinate with the Department of Home Affairs in the arrangement of ethnic minority civil servants and public employees working in specialized agencies of the People's Committees of provinces and districts and ethnic minority civil servants working at the communal People's Committees ensuring the structure of ethnic groups in the locality; to formulate and organize the implementation of a project that prioritizes the recruitment of ethnic minority students who have graduated from universities and colleges to work at local state agencies.

To coordinate with the Department of Education and Training in the recruitment of ethnic minority students to universities, colleges, professional high schools and boarding ethnic groups according to the provisions of law; praised and praised typical and excellent students as the ethnic minorities with high results in exams.

14. Specifying the functions, tasks, powers and working relationships of the office, professional departments and public non-business units under the Board, in accordance with the functions and duties and the powers of the Committee comply with the general guidance of the Committee for Ethnic Minorities and the provisions of the Provincial People's Committee.

15. Organizational management, civil servant payrolls, civil servant category structure, employment positions; civil servant structure by professional titles and number of people working in public non-business units; implement salary regimes and policies, preferential treatment, training, retraining, rewarding and discipline for civil servants, public employees and employees under their management according to the provisions of law and according to assignment or authorization of the Provincial People's Committee.

16. Carrying out the work of information, periodical and irregular reports on the performance of assigned tasks according to the regulations of the Provincial People's Committee, the Committee for Ethnic Minorities.

17. To manage the assigned finance and assets and organize the implementation of the allocated budget according to the provisions of law and the decentralization of the provincial People's Committee.

18. To perform other duties assigned by the provincial People's Committee and by the President of the provincial People's Committee and according to the provisions of law.Đang online: 1
Hôm nay: 451
Đã truy cập: 383296
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.