cac phong chuyen mon - Ban Dân Tộc

 

Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc

Ngày 05-01-2021

      I. Văn phòng Ban          

     Văn phòng Ban Dân tộc là tổ chức thuộc Ban Dân tộc, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Ban; tham mưu giúp lãnh đạo ban tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; tổ chức và cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật, tài sản, kinh phí hoạt động, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc, phục vụ chung cho hoạt động của Ban.

     II. Phòng Tuyên truyền - Chính sách dân tộc:

Phòng Tuyên truyền - Chính sách Dân tộc là tổ chức trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng Ban thực hiện quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc; tổ chức lễ, hội và thực hiện chính sách dân tộc theo quy định; theo dõi thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban.

- Tham mưu Trưởng ban thực hiện quản lý nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

     III. Phòng Thanh tra kế hoạch:

Phòng Thanh tra - Kế hoạch là tổ chức trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác dân tộc (kế hoạch thực hiện chương trình dự án, triển khai các hoạt động khác liên quan đến công tác dân tộc); đồng thời, phối hợp với văn phòng tổng hợp tình hình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra theo chương trình, kế hoạch công tác. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi công tác pháp chế cơ quan; việc chấp hành pháp luật về công tác dân tộc, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

 

STT  

HỌTÊN 

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

I

VĂN PHÒNG

1

Trần Thị Thanh Hồng

Chánh

Văn phòng

hongtttt.bdt@haugiang.gov.vn

0974867449

2

Nguyễn Thanh Lâm

Phó Chánh

Văn phòng

lamnt.bdt@haugiang.gov.vn

0939838080

II

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN - CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

1

Thái Thị Ngọc Thơm

Trưởng phòng

thomttn.bdt@haugiang.gov.vn

0362468850

2

Phạm Phương Bình

Phó Trưởng phòng

binhpp.bdt@haugiang.gov.vn

0393779292

III

Phòng Thanh tra - Kế hoạch

1

Lâm Tuyết Thảo

Trưởng phòng

thaolt.bdt@haugiang.gov.vn

0939675581

2

Trần Văn Cuộc

Phó Trưởng phòng

cuoctv.bdt@haugiang.gov.vn

0909212000

I. The Office of the Committee:

The Office of the Committee for Ethnic Minorities is an organization under the Committee for Ethnic Minorities, performing the function of providing general advice on programs, work plans and serving activities of the Committee; advise the leaders of the committee to synthesize, monitor and urge the organizations under the Committee to implement the approved programs and work plans of the Committee; organizing the implementation of administrative, clerical and archival work; organization and staff; emulation, commendation and discipline work; manage material and technical foundations, assets, operating funds, ensure facilities, working conditions, and serve the Board's activities.

II. Ethnic Policy Propaganda:

Ethnic Policy Propaganda - Policy Division is an organization under the Committee for Ethnic Minorities and has the function of advising the Head of the Committee to perform the State management of ethnic policies within the scope of assigned tasks, specifically:

- To advise and assist the Head of the Committee in performing the task of grasping the situation of ethnic minority areas; organize festivals, festivals and implement ethnic policies according to regulations; monitoring the implementation of the mobilization work in the ethnic minority areas; work out plans and organize the implementation of propaganda and dissemination of the Party and State's undertakings and policies and urge, inspect and supervise the implementation of policies under state management. by Ban.

- Advising the head of the committee to perform state management of ethnic policies within the assigned scope of tasks.

III. The Planning and Inspection Division:

The Planning and Inspection Division is an organization under the Committee for Ethnic Minorities and has the function of advising the leadership of the State Management Board on ethnic policies within the scope of assigned tasks, specifically:

- Advising the leaders of the Board to implement a number of state management activities through the development and implementation of ethnic work programs and plans (plans to implement the projects and programs, to implement activities. other related to ethnic work); at the same time, coordinate with the office to synthesize the ethnic affairs situation in the province.

- To carry out inspection work within the scope of State management by the Inspector according to work programs and plans. Examining, inspecting, preliminarily, summarizing and evaluating the implementation of policies, programs and projects in ethnic minority areas; monitoring the work of legal agencies; compliance with laws on ethnic affairs, anti-corruption, thrift practice, waste combat, and settlement of complaints and denunciations related to ethnic affairs in accordance with the law.

No.  

NAME 

POSITION

EMAIL

PHONE

I

THE OFFICE

1

Tran Thi Thanh Hong

Chief of staff

hongtttt.bdt@haugiang.gov.vn

0974867449

2

Nguyen Thanh Lam

Deputy chief of the office

lamnt.bdt@haugiang.gov.vn

0939838080

II

ETHNIC POLICY PROPAGANDA - POLICY

1

Thai Thi Ngoc Thom

Head of epartment

thomttn.bdt@haugiang.gov.vn

0362468850

2

Pham Phuong Binh

Deputy Head of epartment

binhpp.bdt@haugiang.gov.vn

0939779292

III

THE PLANNING AND INSPECTION

1

Lam Tuyet Thao

Head of epartment

thaolt.bdt@haugiang.gov.vn

0939675581

2

Tran Van Cuoc

Deputy Head of epartment

cuoctv.bdt@haugiang.gov.vn

0909212000Đang online: 1
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 383317
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.