Chức năng nhiệm vụ

Điều 1. Vị trí và chức năng của Ban Dân tộc tỉnh
1. Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy bannhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.
2. Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ủy ban Dân tộc.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh
1. Chủ trì xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc và nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;
b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc;
c) Dự thảo văn bản quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).
2. Chủ trì xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:
a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc;
b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Ban theo quy định của pháp luật;
c) Dự thảo các văn bản quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
5. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
6. Tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật; định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh; lựa chọn đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc ở vùng dân tộc thiểu số trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

 

MANDATES

Article 1.  Position and function of the Provincial Ethnic
Committee 1. The Ethnic Minority Committee is a peer-specialized agency of  the  Provincial People's Committee ,  functioning to advise and assist the  provincial People's Committee to perform its management function. state on ethnic affairs.
2. The Ethnic Minority Committee has the legal person status, its seal and account as  prescribed by law; under the direction, management and administration of the  provincial  People's Committee ; at the same time subject to the direction, inspection and guidance on the expertise and operations of the  Committee for  Ethnic Minorities.

Article 2. Tasks and powers of the Provincial Ethnic Committee
1. Preside over the formulation and submission to the  provincial  People's Committee :
a) Draft decisions and directives; long-term, five-year planning and plans; programs, schemes, projects and measures to organize the performance of tasks on national affairs and the task of state administrative reform within the scope of assigned state management;
b) The draft document specifies the functions, tasks, powers and  organizational structure of the Ethnic Minority Committee;
c) Draft of documents defining conditions, standards and titles for heads and deputy heads of units of the Board; Heads and deputy heads of Ethnic Affairs sections under People's Committees of rural districts, towns and cities (hereinafter referred to as district level).
2. Preside over the development and submission to the Chairman of  the Committee provincial people:
a) Draft decisions, directives and other documents under the promulgating competence  of the Chairman of the  provincial  People's Committee on ethnic affairs;
b) Draft decision on establishment, merger, division, dissolution of organizations and units of the Board in accordance with the law;
c ) The draft text provides for the relationship, coordination between the Committee  for Ethnic Minorities with the departments and agencies concerned and  the Commission  the district people.

3. Organizing the implementation of legal documents, plannings, plans,  programs, schemes, projects and policies in the field of ethnic affairs after they are approved; information, propagation, dissemination and education of laws within  the scope of state management assigned to ethnic minorities; assume the prime responsibility and coordinate  with the concerned agencies and organizations in mobilizing ethnic minority people in the province to well implement the Party's guidelines, guidelines and policies, and the State's laws.
4. Organizing the implementation of policies, programs, schemes, projects and models of specific socio-economic development investment, supporting the stabilization of life for  ethnic minority people in special areas special difficulties, remote areas, remote areas revolutionary sites and sedentarization work for ethnic minorities in the province.
5. To organize the implementation of policies, programs and projects chaired and managed  by the  Ethnic Minority Committee or the provincial People's Committee; monitor,  synthesize , review , review and evaluate the implementation of local ethnic programs, projects and policies  ; advising and proposing guidelines and measures to solve the issues of hunger eradication, poverty alleviation, sedentarization, settlement and migration of ethnic  minorities and other major ethnic-related issues. book of ethnic minorities and ethnic minorities in the province.   
6. Organizing the reception, visitation and settlement of aspirations of the people ethnic minorities according to the regime of policies and law provisions; to  periodically advise the  provincial People's Committee to organize a Congress of deputies of ethnic minorities at all levels of the  province; select and request competent authorities to reward outstanding collectives and individuals  with outstanding achievements in ethnic minority areas in labor, production,  socio-economic development, hunger eradication and poverty reduction, preserve security, order and  exemplify the implementation of guidelines and policies of the Party and laws of the State.