Phong-thanh-tra-ke-hoach - Ban Dân Tộc

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thanh tra - Kế hoạch

Ngày 05-01-2021

I. Vị trí, chức năng

Phòng Thanh tra - Kế hoạch là tổ chức trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác dân tộc (kế hoạch thực hiện chương trình dự án, triển khai các hoạt động khác liên quan đến công tác dân tộc); đồng thời, phối hợp với văn phòng tổng hợp tình hình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra theo chương trình, kế hoạch công tác. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; theo dõi công tác pháp chế cơ quan; việc chấp hành pháp luật về công tác dân tộc, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật.

 II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Phòng Thanh tra - Kế hoạch có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban một số hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng kế hoạch

1.1. Dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc. Đồng thời, kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện chương trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra.;

1.2. Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân tộc;

1.3. Phối hợp tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt;

1.4. Xây dựng Kế hoạch thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

1.5. Tham gia, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các dự án, đề án do các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

1.6. Đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ưu tiên tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng vào làm việc tại cơ quan nhà nước ở địa phương. Đồng thời, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú theo quy định của pháp luật; biểu dương, tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc là người dân tộc thiểu số đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

1.7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc; quản lý, khai thác, sử dụng, cung cấp thông tin thống kê và dự báo tình hình phục vụ chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

1.8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai kế hoạch điều tra, thống kê của UBDT phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác dân tộc theo quy định.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra

2.1. Thanh tra, kiểm tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Trưởng ban Ban Dân tộc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao;

2.2. Thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh, trong việc thực hiện các quy định về chính sách dân tộc của Nhà nước đối với đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ;

2.3. Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

2.4. Giúp Trưởng ban, Ban Dân tộc tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật; tiếp nhận những kiến nghị của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đế khác về dân tộc, xem xét trình và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

2.5. Theo dõi công tác pháp chế cơ quan;

2.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động cơ quan và thực hiện chính sách dân tộc;

2.7. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc;

2.8. Tổng hợp, báo cáo Trưởng ban, Ban Dân tộc và Thanh tra tỉnh về kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.

3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra công tác dân tộc và  chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan;

4. Phối hợp với văn phòng và các phòng chuyên môn, các địa phương tham mưu giúp Trưởng ban chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện và cấp tỉnh và các lễ hội khác;

5. Thực hiện nhiệm vụ CCHC theo quy định; quản lý, phân công, theo dõi, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành nội quy, quy chế và hiệu quả công tác của công chức thuộc phòng; quản lý tài sản công được giao cho phòng. Đề xuất với Trưởng ban khen thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức thuộc biên chế của phòng, trình Trưởng ban quyết định;

6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc;

7. Thực hiện những nhiệm vụ công tác khác do lãnh đạo Ban giao.

I. Position and functions

The Planning and Inspection Division is an organization under the Committee for Ethnic Minorities and has the function of advising the leadership of the State Management Board on ethnic policies within the scope of assigned tasks, specifically:

- Advising the leaders of the Board to implement a number of state management activities through the development and implementation of ethnic work programs and plans (plans to implement the projects and programs, to implement activities. other related to ethnic work); at the same time, coordinate with the office to synthesize the ethnic affairs situation in the province.

- To carry out inspection work within the scope of State management by the Inspector according to work programs and plans. Examining, inspecting, preliminarily, summarizing and evaluating the implementation of policies, programs and projects in ethnic minority areas; monitoring the work of legal agencies; compliance with laws on ethnic affairs, anti-corruption, thrift practice, waste combat, and settlement of complaints and denunciations related to ethnic affairs in accordance with the law.

II. Duties and powers

The Department of Planning and Inspection is responsible for advising the Board's leaders in some state management activities on ethnic affairs and implementing a number of specific assigned tasks as follows:

1. The work of planning

1.1. Draft decisions, directives; long-term, 5-year and annual plannings and plans; programs, schemes, projects, measures to organize the implementation of ethnic work tasks. At the same time, inspect and supervise the effectiveness of the project program implementation according to the proposed plan;

1.2. Draft decisions, directives and other documents under the promulgation competence of the Chairman of the provincial People's Committee on ethnic affairs;

1.3. Coordinate the implementation of legal documents, master plans, plans, programs, schemes, projects and policies in the field of ethnic minority work after being approved;

1.4. Develop a plan to implement international cooperation in the field of ethnic affairs assigned under the provisions of law and as assigned, decentralized or authorized by the People's Committee, Chairman of the Provincial People's Committee;

1.5. Participate and coordinate with relevant departments, agencies to appraise projects and projects built by departments, sectors, agencies and agencies and organizations related to the field of state management of ethnic minorities work in the province;

1.6. Proposing the development and implementation of a project that prioritizes the recruitment of ethnic minority students who have graduated from universities and colleges to work in local state agencies. At the same time, to coordinate with the Department of Education and Training in the recruitment of ethnic minority students to universities, colleges, professional high schools and boarding ethnic groups in accordance with the law; praised and praised typical and excellent students as the ethnic minorities with high results in exams.

1.7. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies in, updating the system of statistical indicators and database on ethnic affairs; management, exploitation, use and provision of statistical information and situation forecasts serving the direction, administration and formulation of socio-economic development plans and projects in ethnic minority areas in the locality. the provincial;

1.8. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned units in, implementing CEMA's survey and statistics plans for state management and socio-economic development in ethnic minority areas; implement the regime of reporting and statistics on ethnic affairs according to regulations.

2. The work of inspection and examination

2.1. To conduct administrative inspection and examination of organizations and individuals under the direct management of the Head of the Committee for Ethnic Minorities in the observance of policies, laws and assigned tasks;

2.2. Specialized inspection of agencies, organizations and individuals operating in the field of ethnic affairs under the management of the provincial Committee for Ethnic Minorities, in the implementation of the regulations on ethnic policies of the State for with socio-economic investment and development, culture, health, education - training, science - technology;

2.3. Proposing to sanction administrative violations in accordance with the law on handling of administrative violations;

2.4. Assisting the Head and the Committee for Ethnic Minorities in organizing citizen reception, settling complaints and denunciations related to ethnic affairs in accordance with the law; receive recommendations of citizens related to ethnic groups, ethnic groups, names, customs, practices of ethnic minorities and other issues about ethnicity, consider submitting and transferring to competent authorities the right to settle according to the provisions of the law;

2.5. Monitoring the work of legal agencies;

2.6. To perform the task of preventing and fighting against corruption in accordance with the law on anti-corruption; measures for thrift practice and waste combat in agency activities and ethnic policy implementation;

2.7. To guide and inspect the Board's units in implementing the provisions of the law on inspection work; conclusions, recommendations and handling decisions of the Committee for Ethnic Affairs;

2.8. Synthesize and report to the Head, the Committee for Ethnic Minorities and the Provincial Inspector on the results of the inspection, settle complaints, denunciations, and prevent and fight corruption under the State management scope of the Committee for Ethnic Affairs.

3. To provide professional guidance on ethnic affairs inspection professionally and professionally and professionally in the field of ethnic work for the concerned agencies and units;

4. Coordinate with the office and professional departments, localities to advise and assist the Head of the Committee to prepare the content, organization program of the Congress of ethnic minorities at district and provincial level and other festivals;

5. Perform PAR tasks according to regulations; manage, assign, monitor, comment, evaluate the performance of assigned tasks, the observance of internal rules, regulations and work efficiency of civil servants in the division; Public property management is assigned to the department. To propose to the Head of the Committee to commend and implement the regimes and policies for public servants on the payroll of the division, to submit to the Head for decision;

6. To carry out the work of information, periodical and irregular reports on the performance of assigned tasks according to the regulations of the Provincial People's Committee, the Committee for Ethnic Minorities;

7. Perform other tasks assigned by the Board's leaders.Đang online: 1
Hôm nay: 401
Đã truy cập: 383246
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.