phong-tuyen-truyen-chinh-sach-dan-toc - Ban Dân Tộc

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tuyền truyền - Chính sách dân tộc

Ngày 05-01-2021

I. Vị trí, chức năng

Phòng Tuyên truyền - Chính sách Dân tộc là tổ chức trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng Ban thực hiện quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ nắm bắt tình hình vùng đồng bào dân tộc; tổ chức lễ, hội và thực hiện chính sách dân tộc theo quy định; theo dõi thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban.

- Tham mưu Trưởng ban thực hiện quản lý nhà nước về chính sách         dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tuyên truyền - Chính sách Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban một số hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1. Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

- Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc, phối hợp với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trong việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc; khuyến khích việc giúp đỡ, hỗ trợ đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước bằng nhiều biện pháp, hình thức để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và chủ động tham gia vào quá trình thực hiện.

2. Một số nhiệm vụ cụ thể

2.1. Tham mưu giúp Trưởng ban dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc;

2.2.  Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền hàng năm trong lĩnh vực công tác dân tộc; tổ chức triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiến nghị đề xuất việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc nhiệm vụ của Ban Dân tộc. Xây dựng đề cương tuyên truyền từng chuyên đề theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan; đồng thời, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định;

2.3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

2.4. Tham mưu đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện tuyên truyền các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện các đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư, hỗ trợ cho vùng đồng bào dân tộc thuộc lĩnh vực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán v.v...;

2.5.  Nắm tình hình chung địa bàn vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh; theo dõi thực hiện công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc thực hiện các chính sách dân tộc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an ninh xã hội vùng đồng bào dân tộc, an ninh tôn giáo, dân tộc, công tác xoá đói giảm nghèo v.v...trên địa bàn tỉnh. Thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số để tổng hợp tham mưu lãnh đạo cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành;

2.6. Tham mưu lãnh đạo cơ quan tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của sư sãi phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Phối hợp, giúp Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo quy định;

2.7. Tham mưu lãnh đạo cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với người Hoa; xây dựng lực lượng nồng cốt và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và theo dõi tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, mô hình thí điểm về bình đẳng giới;

2.8. Tham gia nghiên cứu nguồn gốc lịch sử, tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm phổ biến, giáo dục, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc Việt Nam;

2.9. Biên tập tin, bài, ảnh gửi đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan;

2.10. Tham mưu Trưởng ban xây dựng nội dung, kế hoạch và triển khai thực hiện các chương trình liên tịch giữa Ban Dân tộc với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Theo dõi, định kỳ sơ, tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả các chương trình liên tịch;

2.11. Phối hợp với Văn phòng, các phòng chuyên môn và các địa phương tham mưu giúp Trưởng ban, UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh; tổ chức các Lễ, hội trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2.12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc;

2.13. Tham mưu quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trong các lĩnh vực hợp tác quốc tế về công tác dân tộc, phối hợp với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc; khuyến khích việc giúp đỡ, hỗ trợ đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật;

2.14. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

2.15. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh;

2.16. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức được bố trí làm công tác dân tộc đối với cấp huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý Nhà nước về công tác dân tộc;

2.17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.18. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Phòng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban theo hướng dẫn chung của Ủy ban Dân tộc và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

2.19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc;

2.20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban giao.

I. Position and functions

Ethnic Policy Propaganda - Policy Division is an organization under the Committee for Ethnic Minorities and has the function of advising the Head of the Committee to perform the State management of ethnic policies within the scope of assigned tasks, specifically:

- To advise and assist the Head of the Committee in performing the task of grasping the situation of ethnic minority areas; organize festivals, festivals and implement ethnic policies according to regulations; monitoring the implementation of the mobilization work in the ethnic minority areas; work out plans and organize the implementation of propaganda and dissemination of the Party and State's undertakings and policies and urge, inspect and supervise the implementation of policies under state management. by Ban.

- Advising the head of the committee to perform state management of ethnic policies within the assigned scope of tasks.

II. Duties and powers

Propaganda - Ethnic Policy has the function of advising and assisting the Head of the Committee in a number of state management activities on ethnic affairs and implementing a number of specific assigned tasks as follows:

1. State management of ethnic affairs

- Undertaking international cooperation on ethnic work, coordinating with foreign organizations and individuals and international organizations in researching and exchanging experiences in ethnic work; encourage the support and investment in development of ethnic minority areas and regions with difficult or extremely difficult socio-economic conditions in good implementation of ethnic affairs and ethnic policies according to the provisions of law.

- Propagating and educating the Party's undertakings and policies and the State laws by many measures and forms so that the ethnic minorities can clearly understand and actively participate in the implementation process.

2. Some specific missions

2.1. To advise and assist the Head of the Committee in drafting documents under the promulgation competence of the Chairman of the provincial People's Committee on propaganda work in ethnic minority areas;

2.2. To advise and assist the Head of the Committee to develop programs and plans for annual propaganda activities in the field of ethnic affairs; to organize the implementation of law propagation, dissemination and education activities under the State management assigned to the ethnic minority people; proposing the development, amendment and supplementation of regulations on mechanisms and policies related to propaganda activities in the field of ethnic affairs under the mandate of the Committee for Ethnic Minorities. Develop propaganda outlines for each topic as assigned by the agency's leaders; at the same time, organize the propagation according to regulations;

2.3. To assume the prime responsibility for, and coordinate with concerned agencies and organizations in, mobilizing ethnic minorities in the province to well implement the Party's undertakings, lines and policies and the State's laws;

2.4. Advising and proposing solutions to implement propaganda on ethnic policies in the province; implementation of pilot projects, projects, investment models, and support for ethnic minority areas in the fields of propaganda, dissemination, legal education, poverty reduction, sedentarization, culture traditions, customs, practices etc ...;

2.5. Understand the general situation in ethnic minority areas in the province; monitoring the implementation of the mobilization work in the ethnic minority areas; implementation of ethnic policies, political security situation, social order and security in ethnic minority areas, security of religion, ethnicity, poverty reduction, etc ... in the province. Collect information, social opinion situation among ethnic minorities to synthesize and advise the agency's leadership to serve the direction and administration;

2.6. Advising the leaders of the organizers to welcome, visit and settle the aspirations of the Khmer Buddhist monk, ethnic minorities according to the policy regime and provisions of law. Coordinate and help the Union to unite the provincial patriotism and Khmer Buddhism to organize religious activities according to regulations;

2.7. To advise and lead the agency in implementing State management for the Chinese people; building a core force and reputable people among ethnic minorities and monitoring the implementation of policies towards reputable people among ethnic minorities in the province, a pilot model on gender equality;

2.8. Participate in researching the historical origin, voice, writing, and cultural identity of ethnic minorities in order to disseminate, educate, preserve and promote the fine traditional cultural values ​​of ethnic groups. Vietnam;

2.9. Editing of files, articles and photos to be posted on the portal of the province and agency;

2.10. Chief of Staff to develop content, plan and implement joint programs between the Committee for Ethnic Minorities and provincial departments, agencies, and unions. Monitoring, periodically, reviewing, reporting and evaluating the results of joint programs;

2.11. Coordinate with the Office, professional departments and localities to advise and assist the Head and Provincial People's Committee to prepare contents and programs to organize the Congress of ethnic minority deputies at district and provincial levels; organize festivals and festivals among ethnic minorities.

2.12. Carrying out information, reporting periodically and irregularly on the performance of assigned tasks assigned according to the regulations of the Provincial People's Committee, the Committee for Ethnic Minorities;

2.13. To advise the State management on ethnic affairs in the fields of international cooperation on ethnic affairs, coordinate with foreign organizations and individuals and international organizations in researching and exchanging experiences on ethnic work; encourage the support and investment in the development of ethnic minority areas and regions with difficult and extremely difficult socio-economic conditions in good implementation of ethnic work and ethnic policies according to the regulations of law;

2.14. Organize the implementation of policies, programs, schemes, projects, pilot models for investment in particular socio-economic development, support to stabilize lives for ethnic minorities in extremely difficult areas towels, remote areas, revolutionary base areas and sedentarization and settlement work for ethnic minorities in the province;

2.15. Organize the implementation of policies, programs and projects which are presided over, managed and directed by the Committee for Ethnic Minorities or the Provincial People's Committee; monitor, synthesize, preliminarily review, and evaluate the implementation of, ethnic minority programs, projects and policies in the locality; advise and propose guidelines and measures to address hunger eradication, poverty reduction, sedentarization, settlement, migration for ethnic minorities and other ethnic issues related to ethnic minority books, ethnic minorities in the province;

2.16. Provide professional guidance in the field of ethnic affairs to the Division of Ethnic Affairs at district level and civil servants assigned to do ethnic work for the district level who are not yet eligible to establish the Division of Ethnic Minorities and civil servants to assist the Commission The People's Committees of communes, wards and townships shall perform the State management over ethnic affairs;

2.17. Implementation of international cooperation in the field of ethnic affairs is assigned according to the provisions of law and assigned, decentralized or authorized by the People's Committee, Chairman of the Provincial People's Committee;

2.18. Develop functions, duties, powers and working relationships of the Division in accordance with the functions, duties and powers of the Committee in accordance with the general guidance of the Committee for Ethnic Minorities and according to the regulations of the Provincial People's Committee ;

2.19. Performing the work of information, periodical and irregular reports on the performance of assigned tasks according to the regulations of the Provincial People's Committee, the Committee for Ethnic Minorities;

2.20. Perform other duties assigned by the Head of the Board.Đang online: 2
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 383248
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.