VĂN BẢN
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
72/KH-BDT 26/02/2019 KẾ HOẠCH MUA SẮM NĂM 2019... Tải xuống
946-QĐ/TU 27/11/2017 Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, q... Tải xuống
1249-QĐ/TU 10/07/2018 Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Phó... Tải xuống
175/QĐ-UBDT 30/03/2018 Quyết định ban hành triển khai Đề án "... Tải xuống
476/KH-UBDT 10/05/2018 Căn cứ công văn số 1566/BVHTTDL-GĐ, ngày ... Tải xuống
1963/QÐ-UBND 06/11/2019 Về việc giao biên chế công chức trên đ... Tải xuống
03/QĐ-BDT 29/03/2016 Về việc Điều động và bổ nhiệm công... Tải xuống
04/QĐ-BDT 29/03/2016 Về việc điều động và bổ nhiệm công... Tải xuống
471/BDT 28/10/2019 V/v báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà so... Tải xuống
561/BC-BDT 18/12/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Ch... Tải xuống
570/KH-BDT 25/12/2019 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ... Tải xuống
15/QĐ-BDT 26/04/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng lãnh đ... Tải xuống
17/QĐ-BDT 04/06/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng kiến th... Tải xuống
20/QĐ-BDT 01/07/2019 Về việc cử bà Trần Thị Thanh Hồng, Ch... Tải xuống
16/QĐ-BDT 26/04/2019 V/v cử đi học lớp bồi dưỡng kiến th... Tải xuống
31/QĐ-BDT 09/09/2019 Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ... Tải xuống
120/QĐ-UBND 22/01/2019 Về đưa ra, thay thế, bổ sung danh sách ng... Tải xuống
73/TT-BTC 21/10/2019 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH P... Tải xuống
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRO... Tải xuống
01/2017/TT-UBDT 10/05/2017 Quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (C... Tải xuống
13/BDT 14/01/2020 V/v báo cáo mua sắm tài sản năm 2019... Tải xuống
67/KH-BDT 22/02/2019 Thực hiện chính sách đối với người c... Tải xuống
111/KH-BDT 20/03/2019 Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết ... Tải xuống
57/KH-BDT 19/02/2019 Triển khai thực hiện công tác dân tộc n... Tải xuống
87/KH-BDT 07/03/2019 Phối hợp tuyên truyền thực hiện công t... Tải xuống
114/KH-BDT 22/03/2019 Triển khai việc xác định xã, ấp trên ... Tải xuống
195/KH-BDT 13/05/2019 Thực hiện dự án nâng cao năng lực cho c... Tải xuống
194/KH-BDT 13/05/2019 Phòng chống tham nhũng cơ quan Ban Dân tộc... Tải xuống
294/KH-BDT 11/07/2019 Triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL... Tải xuống
364/KH-BDT 22/08/2019 Kiểm tra kết quả thực hiện Quyết đị... Tải xuống
566/BC-BDT 25/12/2019 Kết quả thực hiện công tác dân tộc n... Tải xuống
32/QĐ-BDT 07/12/2019 V/v bổ nhiệm lại Phó Chánh Văn phòng Ba... Tải xuống
36/BC-BDT 23/01/2019 Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm... Tải xuống
120/BC-BDT 26/03/2019 Tình hình thực hiện các dự án đầu tư... Tải xuống
189/BC-BDT 08/05/2019 ĐÁNH GIÁ PHÂN ĐỊNH VÙNG DÂN TỘC THIỂU... Tải xuống
18/QÐ-BDT 05/06/2019 Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn... Tải xuống
07/QĐ-BDT 10/01/2020 V/v tặng Giấy khen của Trưởng ban Dân t... Tải xuống
9/QĐ-BDT 22/03/2019 Về việc nâng bậc lương trước thời h... Tải xuống
33/QÐ-BDT 22/10/2019 Về việc công bố Hệ thống quản lý ch... Tải xuống
491/ĐA-BDT 09/11/2019 Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công ... Tải xuống
492/ĐA-BDT 11/11/2019 Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự củ... Tải xuống
36/QĐ-BDT 04/12/2019 Về việc thành lập Ban Biên tập Kỷ yế... Tải xuống
552/BC-BCĐ 13/12/2019 Kết quả Đại hội đại biểu các dân t... Tải xuống
174/BDT 25/04/2019 V/v trình dự thảo Báo cáo kết quả rà s... Tải xuống
426/BDT 07/10/2019 V/v góp ý kế hoạch tổ chức Đại hội ... Tải xuống
402/BDT 27/09/2019 V/v góp ý về nội dung Tờ trình và dự t... Tải xuống
Số: 163/BDT 22/04/2019 V/v góp ý dự thảo bộ chỉ số... Tải xuống
Số: 171/BDT 25/04/2019 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng N... Tải xuống
417/BDT 04/10/2019 V/v góp ý và thống nhất số liệu trong d... Tải xuống
8/QÐ-BDT 10/01/2020 V/v tặng Giấy khen cho Phòng Dân tộc các ... Tải xuống
7/QĐ-BDT 10/01/2020 QUYẾT ĐỊNH V/v tặng Giấy khen của Trư... Tải xuống
523/KH-BDT 28/11/2019 KẾ HOẠCH  Cải cách hành chính năm... Tải xuống
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soá... Tải xuống
180/QÐ-UBND 06/02/2020 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soá... Tải xuống
03/2019/TT-UBDT 25/12/2019 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê c... Tải xuống
57/KH-BDT 13/02/2020 KẾ HOẠCH MUA SẮM TÀI SẢN NĂM 2020 ... Tải xuống
43/KH-BDT 07/02/2020 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác... Tải xuống
101/UBDT-VP135 06/02/2020 Về việc triển khai thực hiện Chương tr... Tải xuống
122/UBDT-TH 11/02/2020 Về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp ... Tải xuống
149/KH-UBDT 17/02/2020 Tuyên truyền công tác dân tộc và thực h... Tải xuống