Thông tin quy hoạch ngành - địa phương
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
946-QĐ/TU 27/11/2017 Phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, q... Tải xuống
1249-QĐ/TU 10/07/2018 Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch Phó... Tải xuống
491/ĐA-BDT 09/11/2019 Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công ... Tải xuống
492/ĐA-BDT 11/11/2019 Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự củ... Tải xuống