Văn phòng ban - Ban Dân Tộc

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng

Ngày 05-01-2021

I. Vị trí, chức năng

Văn phòng Ban Dân tộc là tổ chức thuộc Ban Dân tộc, thực hiện chức năng tham mưu tng hợp vchương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Ban; tham mưu giúp lãnh đạo ban tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức thuộc Ban thực hiện chương trình, kế hoạch công tác ca Ban đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ; tổ chức và cán bộ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản lý cơ sở vật cht - kỹ thuật, tài sn, kinh phí hoạt đng, bo đảm phương tiện, điều kiện làm việc, phục vụ chung cho hoạt động của Ban.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo ban một số hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện một số nhiệm vụ được giao cụ thể như sau:

1.  Công tác Tham mưu Tổng hợp

1.1. Tham mưu giúp lãnh đạo ban dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc lĩnh vực chung của cơ quan; xây dựng chương trình hành động; nội quy, quy chế làm việc cơ quan; quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, Ban, Ngành có liên quan và UBND cấp huyện; kế hoạch công tác của Ban, lịch làm việc tuần của Trưởng ban và các Phó Trưởng ban.

1.2. Chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Ban chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, hội nghị do Ban tổ chức; thông báo kết luận các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo ban Ban Dân tộc chủ trì;

1.3. Tham mưu giúp lãnh đạo ban trong công tác theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện kế hoạch, ch­ương trình công tác của Ban đề ra, đồng thời đôn đốc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban có liên quan;

1.4. Tham mưu giúp lãnh đạo ban thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức thông tin các hoạt động công tác Dân tộc, truyền thống của cơ quan dân tộc trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng theo sự ủy quyền phát ngôn thường xuyên của Trưởng ban; công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

1.5. Phối hợp với các phòng chuyên môn, các địa phương tham mưu giúp lãnh đạo ban, UBND tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh.

1.6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Dân tộc.

2. Công tác Tổ chức và Cán bộ

2.1. Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Dân tộc theo qui định của pháp luật (nếu có);

2.3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan;

2.4. Theo dõi, quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách và chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc và theo qui định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2.5. Xây dựng qui hoạch, đánh giá, nhận xét cán bộ, đề bạt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bãi nhiệm, từ chức, điều động, luân chuyển cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc; xây dựng các báo cáo, thống kê về công tác tổ chức và cán bộ;

2.6. Quản lý hồ sơ cán bộ công chức thuộc Ban theo qui định; thực hiện qui chế bảo mật trong cơ quan nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quốc phòng, an ninh nội bộ Ban Dân tộc.

3.  Công tác Thi đua, Khen thưởng

3.1. Tham mưu giúp Trưởng ban trong công tác Thi đua - Khen thưởng của Ban; Tổng hợp kết quả bình xét thi đua khen thưởng, hoàn thiện hồ sơ Thi đua khen thưởng hàng năm, đột xuất, chuyên đề, trình cấp trên đề nghị khen thưởng theo qui định.

3.2. Phối hợp lựa chọn đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Công tác Hành chính Quản trị

4.1. Xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiêu hàng năm, đột xuất, đặc thù và các nguồn kinh phí khác cấp cho Ban Dân tộc quản lý, sử dụng theo qui định của nhà nước;

4.2. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện việc thanh, quyết toán các nguồn kinh phí, tài sản theo qui định của nhà nước và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; công tác phòng chống cháy nổ, bo vệ, an ninh, an toàn trụ sở cơ quan; công tác y tế, vệ sinh môi trường; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc cho hoạt động của Ban.

4.3. Thực hiện công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan.

4.4. Thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ và bảo mật thông tin, tài liệu trong cơ quan theo quy định của pháp luật, của Ban và qui định của cấp có thẩm quyền; quản lý con dấu của Ban Dân tộc. Thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

4.5. Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức đón tiếp các đoàn khách đến công tác, làm việc tại cơ quan;

4.6. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất khác phục vụ mọi hoạt động chung toàn cơ quan;

5. Theo dõi, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành nội quy, quy chế và hiệu quả công tác của công chức, người lao động thuộc Văn phòng; quản lý tài sản công được giao cho Văn phòng. Đề xuất với Trưởng ban khen thưởng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động của Văn phòng.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác khi được Lãnh đạo ban giao.

I. Position and functions

The Office of the Committee for Ethnic Minorities is an organization under the Committee for Ethnic Minorities, performing the function of providing general advice on programs, work plans and serving activities of the Committee; advise the leaders of the committee to synthesize, monitor and urge the organizations under the Committee to implement the approved programs and work plans of the Committee; organizing the implementation of administrative, clerical and archival work; organization and staff; emulation, commendation and discipline work; manage material and technical foundations, assets, operating funds, ensure facilities, working conditions, and serve the Board's activities.

         II. Duties and powers

The office has the function of advising and assisting the board's leaders in some state management activities on ethnic affairs and performing a number of specific assigned tasks as follows:

1. General Advisory work

1.1. To advise the board leader in drafting decisions, directives and other documents in the common areas of the agency; building action plans; agency working rules and regulations; regulations on the working coordination between the Committee for Ethnic Minorities and related Departments, Departments and Branches and District People's Committees; working plan of the Committee, weekly schedule of the Head and Deputy Heads.

1.2. Preside and coordinate with specialized departments under the Board to prepare content, agenda of meetings and conferences organized by the Organizing Committee; Notice of conclusion of meetings, conferences chaired by the leader of the Committee for Ethnic Minorities;

1.3. To advise and assist the board's leaders in monitoring and urging professional departments to implement the proposed plan and work programs of the Board, and at the same time urge the implementation of the leadership's opinions. Related Boards;

1.4. To advise and assist the board leaders in performing the tasks of administrative reform and information technology application. Organize information on ethnic and traditional activities of ethnic minority agencies on the website and mass media according to the Chief of Committee's regular authorization to speak; the protection of state secrets according to regulations.

1.5. Coordinate with specialized departments, localities to advise and assist leaders of the committee and the provincial People's Committee to prepare contents and programs for organizing congresses of ethnic minorities at district and provincial level.

1.6. Carry out the work of information, periodical and irregular reports on the implementation of assigned tasks according to the regulations of the Provincial People's Committee, the Committee for Ethnic Minorities.

2. Organizational and Personnel Work

2.1. Draft decision on the establishment, merger, division, reorganization, dissolution of departments, divisions and specialized units under the Committee for Ethnic Minorities in accordance with the law (if any);

2.3. Provide professional guidance on state management skills in ethnic minority affairs for relevant agencies and units;

2.4. Monitoring, organizational management, payroll; implement salary regimes, policies and remuneration, training, fostering, rewarding and disciplining regimes for civil servants and employees under the management of the Committee for Ethnic Minorities and decentralization. management of organization and staff of the provincial People's Committee.

2.5. Development of planning, assessment, comment on officers, promotion for appointment, reappointment, dismissal, dismissal, resignation, transfer and rotation of cadres under the management of the Committee for Ethnic Minorities; building reports and statistics on the organization and personnel work;

2.6. Manage cadres and civil servants records under the Department according to regulations; implement confidentiality regulations in state agencies; internal political protection, national defense and security, the Committee for Ethnic Affairs.

3. Emulation and Commendation

3.1. Advising and assisting the Head in the Committee's Emulation and Commendation work; Synthesize the results of comment on emulation and commendation, complete the annual, extraordinary, thematic emulation and commendation documents, submit to the higher level the commendation proposal according to regulations.

3.2. Coordinating in selecting to propose competent authorities to commend typical collectives and individuals with outstanding achievements in labor, production, study, socio-economic development, poverty reduction, and maintain security, order and exemplary implementation of the Party's guidelines and policies and laws of the State in ethnic minority areas.

4. Administration and Administration

4.1. To work out plans and estimates of annual, extraordinary and special expenditures and other funding sources for the management and use of the Committee for Ethnic Minorities in accordance with the State regulations;

4.2. To manage the assigned finance and assets and organize the payment and settlement of funding sources and assets according to the State's regulations and the decentralization of the provincial People's Committee; fire prevention, protection, security and safety at offices of the agency; health care, environmental sanitation; ensure facilities and working conditions for the Board's activities.

4.3. Implementing the mobilization of the government, implementing the democratic regulations in agency activities.

4.4. Performing clerical tasks, storing and keeping information and documents confidential in the agency in accordance with the law, the Board and the regulations of the competent authorities; manage the seal of the Committee for Ethnic Minorities. To well protect state secrets according to regulations.

4.5. Presiding over and coordinating with specialized departments to organize and welcome delegations come to work, work at the agency;

4.6. Ensuring other facilities and material conditions for all activities of the whole agency;

5. Monitoring, commenting, evaluating the performance of assigned tasks, the observance of the internal rules, regulations and work efficiency of the civil servants and employees of the Office; Public asset management assigned to the Office. Proposing to the Head of the Committee to reward and implement the regimes and policies for civil servants and employees of the Office.

6. Perform some other work tasks when briefed by the leader.Đang online: 1
Hôm nay: 450
Đã truy cập: 383295
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.