cac phong chuyen mon - Ban Dân Tộc

 

Văn phòng Ban Dân tộc

- Văn phòng có Chánh văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng.

- Chánh Văn phòng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

- Phó Chánh văn phòng Ban là người giúp Chánh Văn phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chánh Văn; phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng.

- Trường hợp Văn phòng chưa có bổ nhiệm Chánh Văn phòng thì Phó Chánh Văn phòng làm nhiệm vụ của Chánh Văn phòng.

Phòng Dân tộc – Đào tạo tuyên truyền

Trong thời gian chờ đợi bổ sung biên chế, phòng Dân tộc – Đào tạo tuyên truyền trực thuộc Chánh văn phòng Ban điều hành.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

            - Có một Trưởng phòng và một Phó trưởng phòng.

            - Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước thủ trưởng và trước pháp luật và toàn bộ các hoạt động của phòng.

            - Phó trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng một hoặc một số lĩnh vực công tác do trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt Phó phòng được trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của phòng.

            - Trường hợp Phòng chưa có bổ nhiệm Trưởng phòng thì Phó trưởng phòng làm nhiệm vụ Trưởng phòng.

Phòng Chính sách

- Có Trưởng phòng và 01 phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của phòng.

Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng uỷ nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Phòng.

- Trường hợp Phòng chưa có bổ nhiệm Trưởng phòng thì Phó Trưởng phòng làm nhiệm vụ của Trưởng phòng.

Thanh tra Ban Dân tộc

-  Có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra hoặc 01 cán bộ

- Chánh Thanh tra là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra;

-  Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Chánh Thanh tra phân công và chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra và pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt, Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hành các mặt hoạt động của Thanh tra.

- Trường hợp chưa có bổ nhiệm Chánh Thanh tra, Phó chánh Thanh tra thì Thủ trưởng phân công cán bộ phụ trách Thanh tra.

DANH SÁCH CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Thái Thị Ngọc Thơm

Trưởng phòng Chính sách

thombdttinhhaugiang@gmail.com

0293 3582122

2

Trần Thị Thanh Hồng

Chánh Văn phòng

thanhhongbdthg@gmail.com

0293 3870197

3

Lâm Tuyết Thảo

Trưởng Phòng Kế Hoạch - Tổng hợp

Lamthao7881@yahoo.com.vn

0293 3870948

4

Trần Văn Cuộc

Phó Chánh Thanh tra

cuocdinhlac@yahoo.com.vn

0293 3582119

5

Nguyễn Thanh Lâm

Phó Chánh Văn phòng

lamsnvhg@yahoo.com.vn

0293 3582119

6

Phạm Phương Bình

Phó phòng Tuyên truyền - Địa bàn

phuongbinhdttt@yahoo.com.vn

0293 3870599

7

Chau Nha

Cán sự

chaunha1010@yahoo.com.vn

0293 3582122

8

Trần Cẩm Hương

Kế toán

trancamhuongbdthg@gmail.com

0293 3582201

9

Nguyễn Thị Trinh

Cán sự

trinhsonbao@gmail.com

0293 3870029

10

Lâm Mỹ Linh

Văn thư

lamngochunghg@gmail.com

0293 3870029

11

Danh Tài Kỳ Lĩnh

Chuyên viên

kylinhbdt@yahoo.com.vn

0293 3870948

12

Đỗ Thị Lệ Thi

Chuyên viên

thile0907@gmail.com.vn

0293 3870948

13

Lê Thị Diễm Linh

Chuyên viên

linh103@yahoo.com.vn

0293 3582122Đang online: 1
Hôm nay: 156
Đã truy cập: 18953
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.