Lãnh đạo Ban Dân tộc - Ban Dân Tộc

 

a) Ban Dân tộc có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban;

b) Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban;

c) Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng ban vắng mặt hoặc khi cần thiết một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban;

        d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

 

STT   HỌTÊN  CHỨC VỤ EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Hoàng Triệu Trưởng Ban trieunh.cta@haugiang.gov.vn 0293 3870192
2 Trần Quốc Thẻo Phó Trưởng Ban quoctheo68@gmail.com 0293 3870679
3 Ký Hiếu Thanh Phó Trưởng Ban kyhieuthanhvp@gmail.com 0293 3870977


Đang online: 1
Hôm nay: 124
Đã truy cập: 18921
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.