Phòng Chính sách - Ban Dân Tộc

 

Vị trí và chức năng:

Phòng chính sách là đơn vị thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng thực hiện công tác quản lý Nhà nước về chính sách dân tộc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc phòng đối với vùng dân tộc thiểu số trong phạm vi tỉnh Hậu Giang.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Thủ trưởng triển khai chủ trương chính sách về dân tộc trong đồng bào dân tộc và các Sở, ngành, địa phương, trong cán bộ, công chức.

2. Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp trong triển khai thực hiện các chương trình dự án theo kế hoạch được phê duyệt và theo dõi tổng hợp số liệu dân tộc hàng năm.

3. Giúp Thủ trưởng trong phối hợp với Sở, ngành và địa phương theo dõi tình hình an ninh, chính trị, trật tự xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

4. Phối hợp với phòng Dân tộc - Đào tạo tuyên truyền, giúp Thủ trưởng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh ban hành về chính sách dân tộc, đảm bảo về mặt kỹ thuật, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành; đồng thời góp ý kiến vào văn bản do các cơ quan gửi đến lấy ý kiến có liên quan đến chính sách dân tộc.

5. Giúp Thủ trưởng phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dùng tiếng nói, chữ viết, phát triển giáo dục, mở mang dân trí, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống các lễ lớn, tết lớn, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số theo định kỳ; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ vùng dân tộc thiểu số, thực hiện chính sách đối với sư sãi, Ban Quan trị chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, công tác bảo vệ môi trường.

6. Giúp Thủ trưởng phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan, UBMTTQ, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số; báo cáo kết quả thực hiện các chính sách cho UBND tỉnh và Uỷ ban Dân tộc 6 tháng và hàng năm; nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

7. Giúp Thủ trưởng phối hợp với sở ngành và địa phương trong triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ liên quan đến lễ hội lớn của đồng bào dân tộc, phối hợp phòng Dân tộc - Đào tạo tuyên truyền thực hiện công tác đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc…

8. Giúp Thủ trưởng quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền; tham gia ý kiến về công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bô; tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức hàng năm theo qui định.

9. Phòng Chính sách được thừa lệnh Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban hoặc Phó Trưởng ban cho lãnh đạo các phòng nghiệp, cán bộ, công chức cơ quan; chuyên viên công tác Dân tộc huyện, thị, thành phố về những nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc.

10. Có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt Quy chế thu chi nội bộ những khoản được phân bổ cho phòng trong các chương trình, dự án theo đúng quy định và quản lý tài sản công của cơ quan trên tinh thần tiết kiệm, tuân thủ các nguyên tắc tài chính theo quy định của Nhà nước và sử dụng, bảo quản có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng mục đích.

Ngoài ra Phòng có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.Đang online: 1
Hôm nay: 147
Đã truy cập: 18944
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.