Phòng Đào tạo - Ban Dân Tộc

 

Vị trí chức năng:

            - Phòng Dân tộc – Đào tạo tuyên truyền là đơn vị thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp thủ trưởng thực hiện một số công tác đặc thù về công tác dân tộc, về công tác đào tạo cán bộ dân tộc, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

            Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1/ Tham mưu giúp thủ trưởng phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện một số chương trình kế hoạch công tác dân tộc đặc thù như: công tác đối với người Hoa và dân tộc khác, xây dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc, công tác đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc, công tác xóa đói giảm nghèo trong đồng bào dân tộc, phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Hội người Hoa, triển khai xây dựng thực hiện kế hoạch công tác liên tịch trong đồng bào dân tộc, công tác phòng chóng ma túy, công tác bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc.

            2/ Phối hợp với phòng kế hoạch, phòng chính sách làm tham mưu cho Thủ trưởng trong triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo cho cán bộ và cộng đồng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ dân tộc.

            3/ Tham mưu cho Thủ trưởng tổ chức các đợt tuyên truyền trong đồng bào dân tộc, triển khai thực hiện chủ trương của Ủy ban Dân tộc và của tỉnh trong thông tin các chương trình dự án.

4/ Nghiên cứu, đề xuất việc sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ xây dựng Phòng truyền thống của Cơ quan công tác dân tộc trình Trưởng ban xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

5/ Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc theo dõi kết quả thực hiện hiện Quyết dịnh số 975/QĐ-TTg ngày 20/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

            6/ Tổ chức các lớp dạy tiếng nói và chữ viết Khmer, Hoa cho cán bộ làm công tác dân tộc và đồng bào dân tộc có nhu cầu.

            7/ Phối hợp với phòng Kế hoạch, phòng Chính sách giúp thủ Trưởng trong triển khai kiểm tra hiệu quả thực hiện trong công tác đặc thù về dân tộc, công tác đào tạo và tuyên truyền.

            8/ Làm tham mưu giúp Thủ trưởng phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong triển khai báo cáo kết quả thực hiện công tác đặc thù và công tác dân tộc.

9/ Giúp Thủ trưởng quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật, đánh giá cán bộ công chức hàng năm theo quy định

10/ Phòng Dân tộc - Đào tạo tuyên truyền được thừa lệnh Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức cơ quan, chuyên viên công tác dân tộc huyện, thị, thành phố về những nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc.

            11/ Có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế thu chi nội bộ những khoản được phân bổ cho phòng sử dụng trong các chương trình, dự án theo đúng quy định và quản lý tài sản công của cơ quan trên tinh thần tiết kiệm, tuân thủ các nguyên tăc tài chính theo quy định của nhà nước và sử dụng, bảo quản có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị đúng mục đích.

            12/ Tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tiếp công dân.

            Ngoài ra phòng có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.Đang online: 1
Hôm nay: 126
Đã truy cập: 18923
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.