Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Ban Dân Tộc

 

Vị trí chức năng:

            - Phòng Kế hoạch tổng hợp là đơn vị thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Thủ trưởng thực hiện công tác quản lý nhà nước thông qua việc xây dựng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác dân tộc (kế hoạch thực hiện chương trình dự án, triển khai các hoạt động khác liên quan đến công tác dân tộc), đồng thời tổng hợp tình hình công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.

            Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1/ Tham mưu giúp Thủ trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình dự án, chương trình phát triển kỉnh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc trình UBND tỉnh, Ủy ban Dân tộc, các kế hoạch triển khai công tác dân tộc, đảm bảo đúng tiến trình, nội dung thời gian quy định nhằm tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, triển khai kịp thời trong dân, đồng bào dân tộc và đối tượng được thụ hưởng.

            2/ Tham mưu giúp Thủ trưởng trong kiểm tra, giám sát hiệu quả thực hiện chương trình dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

            3/ Giúp Thủ trưởng thực hiện công tác tổng hợp báo cáo tình hình dân tộc trong tháng, quý, 6 tháng, năm, sơ tổng kết chương trình dự án, công tác quý, năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban và cấp trên.

            4/ Tham mưu soạn thảo các văn bản, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch chương trình dự án.

            5/ Tham mưu giúp Thủ trưởng phối hợp với sở, ngành và địa phương liên quan trong triển khai thực hiện các chương trình dự án.

            6/ Giúp Thủ trưởng quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật, đánh giá cán bộ công chức hàng năm theo quy định.

            7/ Phòng Kế họach tổng hợp được thừa lệnh Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức cơ quan, chuyên viên công tác dân tộc huyện, thị, thành phố về những nội dung có liên quan đến chính sách dân tộc.

            8/ Có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức thực hiện tốt quy chế thu chi nội bộ những khoản được phân bổ cho phòng sử dụng trong các chương trình, dự án theo đúng quy định và quản lý tài sản công của phòng trên tinh thần tiết kiệm, tuân thủ các nguyên tăc tài chính theo quy định của nhà nước và sử dụng, bảo quản có hiệu quả cơ sở vật chất trang thiết bị đúng mục đích.

            9/ Tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tiếp công dân.

            Ngoài ra phòng có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.Đang online: 1
Hôm nay: 5
Đã truy cập: 18966
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.