Thanh tra Ban - Ban Dân Tộc

 

Vị trí, chức năng:

 Thanh tra là đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra trong phạm vi quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của Ban Dân tộc được UBND tỉnh giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch thanh tra hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giúp Thủ trưởng làm tham mưu cho UBND tỉnh thanh tra việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước vế lĩnh vực dân tộ, các Chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc được UBND tỉnh phê duyệt giao cho Sở, Ban ngành, huyện, thị tổ chức thực hiện, kiến nghị xử lý những vi phạm và các vấn đề có liên quan theo quy định pháp luật.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các Chỉ thi, Nghị quyết, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Ban quản lý.

4. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc Ban và Chuyên viên làm công tác dân tộc thuộc Văn phòng UBND huyện thị, thành phố về công tác thanh tra, các kiến nghị xử lý về Thanh tra của Ban Dân tộc.

5. Tổng hợp báo cáo Thủ trưởng về kết quả công tác thanh kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền được phân công. Thực hiện các báo cáo theo quy định về công tác thanh tra trình Thủ trưởng cơ quan.

6. Giúp Thủ trưởng quản lý công chức thuộc quyền, tham gia ý kiến về công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật đánh giá cán bộ công chức thuộc quyền hàng năm theo quy định.

7. Thanh tra được thừa lệnh Trưởng Ban hoặc phó trưởng Ban phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban cho các phòng nghhiệp vụ, cán bộ, công chức cơ quan, chuyên viên công tác dân tộc huyên thị, thành phố về các vấn đề liên quan công tác thanh tra.

8. Tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính trong giúp công dân, nhận đơn và giải quyết các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến dân tộc được UBND tỉnh giao.

9. Thanh tra còn có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ khác do Thủ trưởng cơ quan giao.Đang online: 1
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 18939
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.