Văn phòng ban - Ban Dân Tộc

 

Vị trí và chức năng:

Văn phòng là đơn vị trực thuộc Ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Thủ trưởng tổ chức thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc ở địa phương do UBND tỉnh giao và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Thủ trưởng.

Nhiệm vụ và quyển hạn:

1. Phối hợp với Phòng pháp chế-Tuyên truyền tham mưu giúp Thủ trưởng tổ chức triển khai và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc cho cán bộ trong hệ thống chính trị các cấp; những người đứng đầu có uy tín trong các Hội đoàn, đình, chùa của người Hoa, dân tộc Khmer thông suốt và chấp hành thực hiện nghiêm túc.

2. Phối hợp với Thanh tra, các Phòng nghiệp vụ, dự thảo các báo cáo và Chương trình công tác của Ban Dân tộc (tháng, quí, 6 tháng, năm và đột xuất); thực hiện tốt công tác Văn thư Lưu trữ; Công văn đến, đi, theo dõi luân chuyển văn bản đến, đi, kết quả thực hiện, thẩm định hình thức, nội dung văn bản, ký tắc trước khi đóng dấu; tiếp nhận và thẩm định các văn bản của Phòng nghiệp vụ soạn thảo, trình Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban ký ban hành và lưu trữ đúng quy định, chuẩn bị lịch công tác tuần.

3. Giúp Thủ trưởng quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức; quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tuyển dụng, bổ nhiệm, khen thưởng, nâng lương, kỷ luật, đánh giá cán bộ, công chức của cơ quan hàng năm theo quy định.

4. Phối hợp với phòng pháp chế-Tuyên truyền chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, tài chính phục vụ theo yêu cầu của cuộc Hội nghị (họp) của Ban và các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc cho cán bộ và lớp sinh hoạt chính sách pháp luật cho những người đứng đầu có uy tín trong các Hội đoàn, đình, chùa của người Hoa, đồng bào dân tộc Khmer hàng năm.

5. Giúp Thủ trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc do Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo công tác dân tộc và UBND tỉnh giao v.v…; trong quan hệ công tác bảo đảm mối quan hệ chặt chẽ giữa Ban Dân tộc với các cơ quan lãnh đạo cấp trên, cơ quan phối hợp và cơ quan cấp dưới chặt chẽ, có hiệu quả tốt nhất là đối với chuyên viên dân tộc các huyện, thị, 21 xã 31 ấp đặc biệt khó khăn, thường xuyên nhắc nhở báo cáo, tổ chức họp đúng định kỳ v.v…

6. Văn phòng được thừa lệnh Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban phổ biến một số ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban cho lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức cơ quan; Chuyên viên công tác dân tộc thuộc Văn phòng UBND huyện, thị.

7. Dự toán kinh phí chi tiêu cho hoạt động của cơ quan hàng tháng, quí, 6 tháng, năm trình Thủ trưởng phê duyệt; quyết toán và báo cáo chi tiêu với Sở Tài chính, Kho Bạc Nhà nước đúng thời gian quy định; bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, xe ô tô cho hoạt động chung của Ban Dân tộc; đặc biệt là làm tham mưu cho lãnh đạo Ban thực hiện tốt quy chế quản lý thu, chi tiêu tài chính của cơ quan trên tinh thần tiết kiệm, tuân thủ các nguyên tắc tài chính theo quy định của Nhà nước và quản lý, quản lý sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng mục đích, thực hiện tốt kiểm kê hành năm theo quy định.

8. Giúp lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện Chương trình công tác cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa” đạt kết quả tốt đúng theo quy định của pháp luật.

9. Phối hợp với Thanh tra các phòng nghiệp vụ thuộc Ban, Chuyên viên công tác dân tộc thuộc Văn phòng UBND huyện, thị, thống kê cập nhật số liệu dân tộc đến thời điểm cuối tháng 11 hàng năm.

10. Tổ chức các phòng, CBCNVC vào cuối tuần để kiểm điểm công việc lãnh đạo Ban giao và đề ra lịch công tác tuần, tháng, quí, năm đột xuất.

11. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên CSHCM bình xét lập các thủ tục khen thưởng định kỳ hàng năm.Đang online: 1
Hôm nay: 8
Đã truy cập: 18969
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.