xem chi tiet tin tuc - Ban Dân Tộc

 

Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư công trình: Nâng cấp, Sửa chữa Chùa Ô Chum Prức Sa ấp 6, xã Vị Thuỷ, huyện Vị Thủy

Ngày 14-04-2020

Căn cứ Công văn số 01/SKHĐT-TĐ ngày 05/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2014 các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, Ban Dân tộc xin báo cáo cụ thể như sau:

          I. Nội dung báo cáo:

          1. Tình hình thực hiện dự án: Nâng cấp, Sửa chữa Chùa Ô Chum Prức Sa ấp 6, xã Vị Thuỷ.

          1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

          - Công tác lập KTKT: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

          - Công tác thực hiện hợp đồng thi công: 6 tháng.

          1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng: đến nay đã giải ngân đạt 72% khối lượng.

          1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

          - Kế hoạch vốn xây dựng 2.061.635.000 đồng, năm 2014 tỉnh cấp từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 1.317.000.000 đồng, đã giải ngân đạt 94%KH vốn được cấp. Kinh phí còn lại tỉnh đã cấp bổ sung năm 2015.

          1.4. Chất lượng công việc đạt được: đạt theo yêu cầu và tiến độ đề ra.

          1.5. Chi phí khác liên quan đến dự án:

          1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: không.

          2. Công tác quản lý dự án:

          2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: đạt theo yêu cầu.

          2.2 Kế hoạch chi tiết các nội dung thực hiện quản lý dự án: không chia giai đoạn thực hiện dự án.

          2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: đạt yêu cầu và không có điều chỉnh kế hoạch thực hiện.

          2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: đạt yêu cầu chất lượng.

          3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

          3.1. Việc đảm thông tin báo cáo: bảo đảm tính chính xác.

          3.2. Xử lý thông tin báo cáo: kịp thời.

          3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh:

          II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án:

          1. Tình hình thực hiện dự án: Chủ đầu tư cũng là người quản lý trực tiếp dự án và khi hoàn thành sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

          2. Công tác quản lý dự án: thành lập Ban Quản lý dự án.

          3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: không.

          III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện:

          Phần kinh phí còn lại đã được tỉnh cấp bổ sung, Ban Dân tộc sẽ triển khai giải ngân đảm bảo đạt tiến độ./.

3.docĐang online: 1
Hôm nay: 204
Đã truy cập: 235780
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.